Onze Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Definities

 1. AlfaWeb, gevestigd te Paukeslag 132, 4876EE Etten-Leur, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 92737374, hierna te noemen “Dienstverlener”.
 2. De rechtspersoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en een overeenkomst aangaat met Dienstverlener, hierna te noemen “Opdrachtgever”.
 3. “Partijen” zijn Dienstverlener en Opdrachtgever samen.
 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle zakelijke offertes, overeenkomsten en leveringen van diensten of goederen door Dienstverlener aan Opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.
 2. Afwijkingen van en aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 

Artikel 3 – Betalingsvoorwaarden

 1. Betaling dient te geschieden binnen 7 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen.
 2. Bij niet-tijdige betaling is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat een ingebrekestelling nodig is.
 3. Opdrachtgever is bij verzuim de wettelijke handelsrente verschuldigd, evenals de buitengerechtelijke incassokosten.
 

Artikel 4 – Aanbiedingen en offertes

 1. Aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld.
 2. Offertes zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien geen termijn is aangegeven, is de offerte 14 dagen geldig.
 

Artikel 5 – Prijzen

 1. Prijzen zijn exclusief btw en andere heffingen van overheidswege.
 2. Dienstverlener behoudt zich het recht voor prijzen jaarlijks aan te passen op basis van de CPI-index.
 

Artikel 6 – Uitvoering van de overeenkomst

 1. Dienstverlener zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Dienstverlener heeft het recht bepaalde werkzaamheden zonder voorafgaande kennisgeving aan Opdrachtgever uit te besteden aan of te laten verrichten door derden.
 

Artikel 7 – Duur en beëindiging

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor de in de overeenkomst bepaalde duur. Zonder tegenbericht wordt de overeenkomst steeds maandelijks stilzwijgend verlengd.
 2. Beide partijen kunnen na de bepaalde duur conform de overeenkomst, schriftelijk opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één

Artikel 8 – Wijzigingen en meerwerk

 1. Wijzigingen in de overeenkomst en/of het resultaat daarvan zijn slechts geldig indien zij schriftelijk tussen partijen overeengekomen zijn.
 2. Meerwerk wordt afzonderlijk aan Opdrachtgever in rekening gebracht op basis van de gebruikelijke tarieven van Dienstverlener.
 

Artikel 9 – Overmacht

 1. In geval van overmacht zijn partijen niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens elkaar.
 2. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van partijen onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van de verplichtingen geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd.
 

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

 1. Dienstverlener is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door grove nalatigheid of opzet van Dienstverlener.
 2. De aansprakelijkheid van Dienstverlener is beperkt tot het factuurbedrag van de overeenkomst.
 3. De opdrachtgever draagt te allen tijde de volledige aansprakelijkheid voor de inhoud die op de website is gepubliceerd, inclusief de correcte werking van functionaliteiten zoals betaalmethoden en dergelijke. Na uitdrukkelijke goedkeuring van deze elementen

  door de opdrachtgever, verschuift de verantwoordelijkheid voor eventuele problemen of tekortkomingen die daarna ontstaan niet meer naar de dienstverlener.

Artikel 11 – Geheimhouding

 1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar hebben verkregen.
 

Artikel 12 – Intellectueel eigendom

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten van door Dienstverlener ontwikkelde of verstrekte ontwerpen, programma’s, werken en dergelijke berusten uitsluitend bij Dienstverlener, tenzij anders overeengekomen.

 

Artikel 13 – Geschillen en toepasselijk recht

 1. Op alle door Dienstverlener gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die tussen partijen mochten ontstaan in verband met de overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Dienstverlener gevestigd is.
 

Artikel 14 – Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle geleverde goederen/diensten blijven eigendom van Dienstverlener totdat alle vorderingen, inclusief eventuele rente en kosten, volledig zijn voldaan.
 

Artikel 15 – Opschortingsrecht en ontbinding

 1. Dienstverlener heeft het recht de nakoming van alle verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden zonder juridische tussenkomst en zonder verplichting tot schadevergoeding, indien Opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt.
 

Artikel 16 – Klachten en verjaringstermijn

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de Opdrachtgever binnen 7 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Dienstverlener.
 2. Alle vorderingen en verweren jegens Dienstverlener die niet binnen 1 jaar na bekendwording bij Opdrachtgever zijn ingediend, vervallen door verjaring.
 

Artikel 17 – Vrijwaring

 1. Opdrachtgever vrijwaart Dienstverlener tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Dienstverlener geleverde goederen en diensten.
 

Artikel 18 – Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van Dienstverlener voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
 2. In geval van directe schade is Dienstverlener slechts aansprakelijk tot maximaal het bedrag van de voor de betreffende overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW).
 

Artikel 19 – Aansprakelijkheid opdrachtgever

 1. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die Dienstverlener mocht lijden ten gevolge van een aan Opdrachtgever toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst en deze voorwaarden.
 

Artikel 20 – Vrijwaring

 1. Opdrachtgever vrijwaart Dienstverlener tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de uitgevoerde werkzaamheden en geleverde goederen, tenzij de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van de kant van Dienstverlener.
 

Artikel 21 – Klachtplicht

 1. Klachten over het verrichte werk dienen door de Opdrachtgever binnen 7 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de desbetreffende werkzaamheden, schriftelijk te worden gemeld aan Dienstverlener.
 

Artikel 22 – Intellectueel eigendom

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten op door Dienstverlener ontwikkelde of ter beschikking gestelde werken, zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten bij Dienstverlener.
 

Artikel 23 – Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit enige andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 

Artikel 24 – Boetebeding

 1. Bij overtreding van de geheimhoudingsplicht is Opdrachtgever aan Dienstverlener een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van €10.000 per overtreding, plus een aanvullende boete van €1.000 voor elke dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Dienstverlener om volledige schadevergoeding te vorderen.
 

Artikel 25 – Wijziging algemene voorwaarden

 1. Dienstverlener behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen worden schriftelijk of per e-mail aan Opdrachtgever medegedeeld en treden in werking 30 dagen na deze mededeling, tenzij anders vermeld.

 

Artikel 26 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Dienstverlener partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
 2. Geschillen tussen Dienstverlener en Opdrachtgever zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Dienstverlener gevestigd is.

Deze algemene voorwaarden zijn toepasbaar vanaf 07/03/2024
Versie 1.2024